fin alias <path> <alias_name>

Manage aliases that allow fin @alias execution (fin help alias). Create/update alias with <alias_name> that links to <path>

Arguments

NameDescription
path
alias_name

Subcommands

NameDescription
listShow aliases list
removeRemove alias